Směrem ke strategii EU pro mezinárodní kulturní vztahy
Schválený text zde

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0303+0+DOC+XML+V0//CS&language=CS

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0303+0+DOC+XML+V0//CS&language=CS

Hlasování o „prosazování kulturních práv“